techbi-tools

Voorwaarden

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden

 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van

 

Techbi-Tools.

 

 

Artikel 1

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties, van welke aard deze ook moge zijn en in welke transactie wij optreden als partij,  tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders met de wederpartij overeenkomen

en ongeacht of onze wederpartij opdrachtgever is of een door ons aangezochte uitvoerder.

 

Artikel 2

 

Al onze offertes, toezeggingen, prijzen, levertijden en termijnopgaven worden geheel vrijblijvend gedaan en gelden ten hoogste 5 dagen na dato, na verloop  van welke termijn wij ons het recht voorbehouden deze aan te passen aan wijzigingen in prijs, termijn etc.

 

Artikel 3

 

Indien niet binnen vijf dagen na datum de juistheid van een door ons verzonden orderbevestiging schriftelijk wordt ontkend, dan is de wederpartij aan deze orderbevestiging gebonden.

Orders, door anderen dan onze eigennaar aangenomen, hebben zolang zij door onze eigennaar niet schriftelijk zijn bevestigd geen gevolg en binden ons derhalve niet.

Overschrijding van gestelde termijnen geven de wederpartij geen recht op schadevergoeding, tenzij hierover uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Met betrekking tot onze plicht tot (op)levering van een bepaald project of tot levering van een bepaalde order, geldt als overmacht: Algemene of partiele werkstaking bij ons of bij eventuele toeleveranciers of onderaannemers, bedrijfsstoring bij ons of bij eventuele toeleveranciers of onderaannemers, geheel of gedeeltelijke mobilisatie, oorlog en of oproer.

Molestrisico komt steeds ten laste van de wederpartij.

 

Artikel 4

 

Indien niet binnen 2 dagen van een bepaalde opdracht of toezending van bepaalde goederen, door de wederpartij schriftelijk wordt gereclameerd, dan  wordt een en ander geacht correct te zijn uitgevoerd en is de wederpartij niet  meer ontvankelijk voor eventuele klachten daaromtrent.

 

Artikel 5

 

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid voor de navolgende schaden

uitdrukkelijk uit.

-die ten gevolge van faillissement van of aanvraag tot verkrijging van  surseance van betaling door onze relatie, ongeacht of deze relatie onze opdrachtgever of toeleverancier is.

-die ten gevolge van gehele of gedeeltelijke stilstand of vertraging van het werk, voor zover die stilstand of vertraging aan anderen is te wijten dan aan ons en een en ander niet voortvloeit uit hetgeen hierover sub 3 is bepaald.

-die ten gevolge van verdwijning van materialen.

-die ten gevolge van het terugroepen, vervangen, verbeteren of herstellen

van de door ons of onder onze verantwoordelijkheid geleverde goederen.

-die te gevolge van het verrichten of laten verrichten van door ons ingeschakelde reparateurs.

-die ten gevolge van gebreken en of onvolkomenheden in of aan de door ons  verkochte of geadviseerde goederen, of ten gevolge van de door ons geplaatste installaties, alsmede voor iedere vervolgschade.

-die ten gevolge van door derden uitgebrachte offertes, ongeacht of wij wel of niet tot de tot stand koming van zulk een offerte hebben bijgebracht.

-die ten gevolge van overschrijding van kostenbegrotingen of budgetteringen, al dan niet door ons opgemaakt.

-die ten gevolge van inbreuk op patenten, octrooien en alle overige industriele eigendomsrechten.

Indien de wederpartij recht zou hebben op een schadevergoeding, dan zijn wij  nimmer een hoger bedrag aan de wederpartij als schadevergoeding verschuldigd dan de factuurwaarde van de aan de wederpartij toegezonden

danwel toe te zenden factuur. schade zal ons binnen drie dagen na het ontstaan daarvan gemeld moeten worden bij aangetekend schrijven, bij gebreke waarvan wij iedere aansprakelijkheid voor enige schade uitsluiten.

Reclames geven de wederpartij nooit het recht betalingen van enige niet betwist gedeelte van onze vordering achterwege te laten.

Wij zullen nimmer aansprakelijk zijn voor kosten, schaden en interessen, welke zijn ontstaan door daden en of nalatigheden van derden of van  personen in onze dienst, dan wel van personen die (in welke kwaliteit dan ook) door ons bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, zoals

toeleveranciers.

 

Artikel 6

 

Betaling van onze facturen dient te geschieden uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum en wel zonder korting, compensatie of schuldvergelijking, hoe ook genaamd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

De wederpartij is ingeval van te late betaling een vertragingsrente verschuldigd van drie procent per maand, een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend.

Indien de wederpartij niet tijdig of niet volledig het bedrag van de aan hem toegezonden facturen voldoet, zullen alle kosten, verbonden aan de inning van het verschuldigde bedrag langs gerechtelijke wegen en langs buitengerechtelijke wegen, hoe ook genaamd en geen uitgezonderd, te zijnen laste komen en tegelijk met de hoofdsom moeten worden voldaan.

De Buitenrechtelijke incasso kosten worden bij deze gefixeerd op veertig  procent der hoofdsom, zulks exclusief eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting.

Indien de wederpartij met de betaling van een onbetwiste vordering jegens ons in gebreke is gebleven, dan hebben wij het recht de (verdere) uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot het tijdstip, waarop die betaling is geschied, terwijl bij de verdere uitvoering der

overeenkomst betaling vooruit kan worden verlangd , zulks onverminderd ons recht de betreffende overeenkomst wegens wanprestatie te ontbinden, met alle wettelijke gevolgen van dien.

Tot meerdere zekerheid voor de betaling van hetgeen de opdrachtgever aan ons verschuldigd is uit hoofde van deze andere overeenkomsten, behouden wij ons de eigendom van de geleverde goederen voor, totdat de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen aan ons (met inbegrip van rente en kosten) heeft voldaan.

 

Artikel 7

 

Retourzendingen of ruilen

 

U kunt het artikel alleen dan retourneren indien het artikel onbeschadigd en ongebruikt is, voorzien is van het originele label en de originele verpakking.

De leveringsbon dient bijgevoegd te worden. U dient de retourzending voldoende gefrankeerd en op eigen kosten terug te zenden.

Let op er worden wel behandelingskosten voor in rekening gebracht.

Voor een retourzending neemt u eerst contact op met de klantenservice Email: info@techbi.com

U dient de retourzending voldoende gefrankeerd en op eigen kosten terug te zenden.

Techbi-Tools behoudt zich het recht voor de retour gezonden artikelen te weigeren, wanneer niet aan de voorwaarden genoemd onder artikel 7 retourzendingen en ruilen zijn voldaan.

 

Artikel 8

 

Alle geschillen waartoe de door ons met de wederpartij gesloten

overeenkomsten middellijk of onmiddellijk aanleiding mochten geven worden  naar de absolute competantie beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Arnhem.

                

Techbi-Tools.